RODO

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane.
W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną treścią, z podpisem, nasze przedszkole – Samorządowe Przedszkole nr 79; ul. Widok23, 31-560 Kraków, staje się ich Administratorem.
Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Dominik Strzebak z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email: inspektor6@mjo.krakow.pl
Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.
Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Instrukcji Kancelaryjnej naszego przedszkola.
Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Nasze Przedszkole stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

Mają Państwo prawo do:
– ochrony danych osobowych,
– dostępu do treści swoich danych osobowych oznacza to, że możecie Państwo prosić, aby Administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej – do poprawiania danych jeżeli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.
– do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać, aby zakres danych został ograniczony, o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy.
– do żądania usunięcia danych Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa.
– do przenoszenia danych do innego administratora danych Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składać można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w określonym celu. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Przedszkola lub listownie na adres Administratora Danych Osobowych.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content