RADA RODZICÓW

TRÓJKI GRUPOWE

Grupa I- Misie

1. Teresa Bednarska
2. Justyna Toczyńska – Moskal
3. Monika Monkiewicz – Rymek

Grupa II- Jeżyki
1. Monika Cebula
2. Agnieszka Gogolewska
3. Elżbieta Nawracaj

Grupa III- Jagódki 

1.Magdalena Gardoń
2. Agnieszka Szwedo
3.Karolina Przeździecka

Grupa IV – Skrzaty

1. Klaudia Trybalska
2. Weronika Zielonka
3. Katarzyna Raińczuk

Grupa V – Wiewiórki

1.Rafał Rymek
2.Patrycja Stachurska
3.Jakub Kłusek

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący:  Magdalena Gardoń
Sekretarz : Agnieszka Szwedo
Skarbnik :  Rafał Rymek
Członek: Jakub Kłusek
Członek :Justyna Toczyńska – Moskal
Komisja Rewizyjna:  Teresa  Bednarska
                                   – Patrycja Stachurska                              

KONTO RADY RODZICÓW

69 8591 0007 0021 0095 5528 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW Samorządowego Przedszkola Nr 79 ul. WIDOK 23

I . Postanowienia ogólne:
1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. 2. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola Nr 79 w Krakowie przy ul. Widok 23.

II. Cele i zadania :
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

III. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców.
1. Wybory przedstawicieli do Rady Rodziców odbywają się na pierwszym zebraniu ogólnym w każdym nowym roku szkolnym.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej grupy wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.
3. Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej jednego reprezentanta z każdej grupy.
4. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, dwóch osób stanowiących Komisję Rewizyjną oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców poszczególnych grup.
5. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący. 6. Osoby wymienione w ust. 4 wybierane są spośród przedstawicieli trójek grupowych Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.

IV. Kompetencje Rady Rodziców
1. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola.
2. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
3. Opiniuje pracę nauczyciela w związku z dokonywaniem przez dyrektora oceny pracy nauczyciela.
4. Bierze udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej, Organu prowadzącego oraz Organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

V. Zadania Członków Rady Rodziców.

1. Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:
1) Kierowanie całokształtem prac rady rodziców.
2) Opracowywanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.
3) Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy .
4) Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.
5) Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
6) Przekazywanie dyrektorowi opinii i wniosków Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

2. Zadania Skarbnika Rady Rodziców
1) Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego, prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady rodziców.
2) Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości ich wypłaty.

3. Zadania Sekretarza rady Rodziców
1) Protokołowanie wszystkich zebrań Rady Rodziców.
2) Zawiadamianie wszystkich przedstawicieli Rady Rodziców i dyrektora o posiedzeniach rady.

4. Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców;
1) Dokonywanie 2 razy w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
2) Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

VI. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców.
1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala Zarząd pod koniec roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny.
3. Rodzice mogą indywidualnie zdeklarować wyższą składkę od ustalonej.
4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może na pisemny wniosek rodzica, dyrektora lub Trójki grupowej zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
5. Rodzice zdeklarowaną składkę wpłacają w jednej lub dwóch ratach na konto Rady Rodziców (do końca października i lutego roku szkolnego).
6. Brak wpłaty na Radę Rodziców (I raty do końca października oraz II raty do końca lutego) będzie skutkował indywidualnym opłacaniem wszystkich imprez finansowanych przez Radę Rodziców.
7. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
8. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
9. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacania: koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli.
10. Rada Rodziców upoważnia przewodniczącego i skarbnika do dysponowania funduszami Rady Rodziców na rachunku bankowym zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

VII. Postanowienia końcowe
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.
3. Przewodniczący Rady Rodziców lub osoba upoważniona przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady Rodziców.
4. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta za zgodą 75% członków Rady.
5. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu .
6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
7. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący.
8. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu z głosem doradczym dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.
9. Zebranie Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację przedszkola.
10. Protokół z posiedzenia sporządza sekretarz, a w razie nieobecności osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.
11. Protokół podpisywany jest przez osobę sporządzającą protokół i przewodniczącego.
12. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką:
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content